இந்தியாவில் இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை அமைந்துள்ள இடங்களை எளிதில் நினைவில் வைத்துக்கொள்ள Shortcut Method

இந்தியாவில் இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை  அமைந்துள்ள இடங்களை எளிதில் நினைவில் வைத்துக்கொள்ள Shortcut Method


#பாத்_து_போ_விஜய்_சேலத்துக்கு

இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை

  • பான்பூர்-1952
  • துர்க்காபூர்-1962
  • பொக்காரோ-1972
  • விஜய்பூர்-1982
  • சேலம்-1982


Post a Comment

0 Comments