Sidebar Posts

Showing posts with the label இயற்பியல்Show All
TNPSC இயற்பியல் Chapter 6 - தேசிய அறிவியல் ஆய்வகங்கள், அறிவியல் கருவிகள், Study Materials PDF
TNPSC இயற்பியல் Chapter 5 - காந்தவியல், மின்சாரவியல், மின்னணுவியல் Study Materials PDF
TNPSC இயற்பியல் Chapter 4 - ஒலியியல், ஒளியியல், வெப்பவியல் Study Materials PDF
TNPSC இயற்பியல் Chapter 3 - அளவுகள் மற்றும் அளவீடுகள் Study Materials PDF
TNPSC இயற்பியல் Chapter 2 - அண்டம் Study Materials PDF
TNPSC இயற்பியல் Chapter 1 - இயக்கம், விசை மற்றும் பருப்பொருட்கள் Study Materials PDF
6 முதல் 10 ம் வகுப்பு வரை உள்ள இயற்பியல் பகுதிகளை போட்டித்தேர்வுகளுக்காக ஆட்சியர் கல்வி IAS புத்தகமாக வெளியிட்டுள்ளது TM