மைசூர் போர்களின் முடிவில் ஏற்பட்ட உடன்படிக்கைகளை எளிதில் நினைவில் வைத்துக்கொள்ள Shortcut Method

மைசூர்_சென்று_மங்களகரமாக_ஶ்ரீரங்கநாதரை வணங்கு.

  • மைசூர் = மைசூர் போர்
  • சென்று = சென்னை உடன்படிக்கை
  • மங்களகரமாக = மங்களூர் உடன்படிக்கை
  • ஶ்ரீரங்கநாதரை = ஶ்ரீரங்கப்பட்டினம் உடன்படிக்கை
  • முதல் மைசூர் போர் முடிவில் ஏற்பட்ட உடன்படிக்கை = சென்னை உடன்படிக்கை


  • இரண்டாம் மைசூர் போர் முடிவில் ஏற்பட்ட உடன்படிக்கை = மங்களூர் உடன்படிக்கை
  • மூன்றாம் மைசூர் போர் முடிவில் ஏற்பட்ட உடன்படிக்கை = ஶ்ரீரங்கப்பட்டினம் உடன்படிக்கை
  • மைசூர் சென்று மங்களகரமாக ஶ்ரீரங்கநாதரை வணங்கு


Post a Comment

0 Comments