Sidebar Posts

Showing posts with the label State GovernmentShow All
TNUSRB SI தேர்வுக்கான உளவியல் Psychology மாதிரி வினாவிடை
TNPSC தேர்வுகளுக்கு நடராஜ் அகாடமி வெளியிட்டுள்ள உயிரியல் பகுதிக்கான கையேடு
TNPSC தேர்வுகளுக்கு நடராஜ் அகாடமி வெளியிட்டுள்ள தாவரவியல் பகுதிக்கான கையேடு
போட்டித்தேர்வுகளுக்கென தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள கணித பாடத்திலுள்ள காலம் மற்றும் வேலை பகுதிக்கான  கையேடு
போட்டித்தேர்வுகளுக்கென தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள கணித பாடத்திலுள்ள அறிவுக்கூர்மை பகுதிக்கான  கையேடு
போட்டித்தேர்வுகளுக்கென தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள கணித பாடத்திலுள்ள எளிமையாக்குதல் பகுதிக்கான கையேடு
போட்டித்தேர்வுகளுக்கென தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள கணித பாடத்திலுள்ள சதவீதம் பகுதிக்கான கையேடு
போட்டித்தேர்வுகளுக்கென தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள கணித பாடத்திலுள்ள மீ. சி. ம & மீ. பொ. ம கையேடு